Zakres usług

1. Umowy o obrocie gospodarczym:

 • przygotowywanie oraz negocjowanie umów zawieranych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej
 • zabezpieczenie prawidłowego wykonania umów
 • audyty prawne zawartych umów

2. Prawo cywilne

 • prowadzenie procesów sądowych o zapłatę
 • eksmisje
 • zasiedzenia
 • podział majątku
 • zniesienie współwłasności
 • ustanowienie służebności
 • odszkodowania
 • windykacja należności
 • obsługa prawna nieruchomości

3. Prawo administracyjne

 • prowadzenie postępowań administracyjnych i sądowo–administracyjnych, w tym sporządzania odpowiednich pism, odwołań, wniosków, skarg do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych oraz skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego;
 • przygotowywania opinii prawnych w sprawach z zakresu materialnego prawa administracyjnego, procedury administracyjnej oraz postępowania egzekucyjnego w administracji;

Oferujemy także pomoc prawną w przedmiocie:

 • zaskarżenia decyzji administracyjnej,
 • przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji organu I instancji,
 • zaskarżenia uchwał organów jednostek samorządu terytorialnego, oraz aktów prawa stanowionych przez organy administracji rządowej,
 • zażalenia na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia,
 • wznowienia postępowania administracyjnego,
 • stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej,

4. Prawo pracy

 • porady dotyczące nawiązania stosunku pracy, w tym również pomoc przy sporządzaniu umów o pracę, umów zlecenia i umów o dzieło;
 • reprezentowanie pracowników i pracodawców przed sądami powszechnymi w sprawach o ustalenie istnienia stosunku pracy, o przywrócenie do pracy lub o odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę,
 • reprezentowanie pracowników i pracodawców w sporach wynikających ze stosunku pracy (spory dotyczące rozwiązania umowy, wynagrodzenia, nadgodzin, urlopów,), jak również w sprawach o odszkodowania za wypadki w czasie pracy lub tzw. choroby zawodowe;
 • sporządzanie regulaminów wewnętrznych firmy (regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania, regulaminy premiowania);
 • sprawy dotyczące dyskryminacji w zatrudnieniu, mobbingu oraz molestowania w miejscu pracy;

5. Prawo rodzinne

Kancelaria zajmuje się prawem rodzinnym i opiekuńczym w szczególności w zakresie pomocy i reprezentacji w sprawach o rozwód i separację, podział majątku wspólnego małżonków, jak również:

pozbawienia lub ograniczenia władzy rodzicielskiej,

ustalenia i zaprzeczenia macierzyństwa bądź ojcostwa,

ustalenia kontaktów z małoletnimi dziećmi,

alimentów,

wydanie dziecka,

porozumień wychowawczych, pieczy nad dzieckiem, a także o przysposobienia oraz opieki i kurateli,

wyrażenie zgody na czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka,

ustalenie pochodzenia dziecka,

przysposobienie

6. Prawo spadkowe

 • stwierdzenie nabycia spadku,
 • zachowek
 • dział spadku,
 • odrzucenie spadku
 • unieważnienie testamentu,
 • uznanie za niegodnego dziedziczenia.