Zakres usług

Umowy o obrocie gospodarczym

Umowy o obrocie gospodarczym
 • przygotowywanie oraz negocjowanie umów zawieranych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej;
 • zabezpieczenie prawidłowego wykonania umów;
 • audyty prawne zawartych umów;

Prawo cywilne

Prawo cywilne
 • prowadzenie procesów sądowych o zapłatę;
 • eksmisje;
 • zasiedzenia;
 • podział majątku;
 • zniesienie współwłasności;
 • ustanowienie służebności;
 • odszkodowania;
 • windykacja należności;
 • obsługa prawna nieruchomości;

Prawo administracyjne

Prawo administracyjne
 • prowadzenie postępowań administracyjnych i sądowo–administracyjnych, w tym sporządzania odpowiednich pism, odwołań, wniosków, skarg do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych oraz skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego;
 • przygotowywania opinii prawnych w sprawach z zakresu materialnego prawa administracyjnego, procedury administracyjnej oraz postępowania egzekucyjnego w administracji;

Prawo pracy

Prawo pracy
 • porady dotyczące nawiązania stosunku pracy, w tym również pomoc przy sporządzaniu umów o pracę, umów zlecenia i umów o dzieło;
 • reprezentowanie pracowników i pracodawców przed sądami powszechnymi w sprawach o ustalenie istnienia stosunku pracy, o przywrócenie do pracy lub o odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę,
 • reprezentowanie pracowników i pracodawców w sporach wynikających ze stosunku pracy (spory dotyczące rozwiązania umowy, wynagrodzenia, nadgodzin, urlopów,), jak również w sprawach o odszkodowania za wypadki w czasie pracy lub tzw. choroby zawodowe;
 • sporządzanie regulaminów wewnętrznych firmy (regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania, regulaminy premiowania);
 • sprawy dotyczące dyskryminacji w zatrudnieniu, mobbingu oraz molestowania w miejscu pracy;

Prawo rodzinne

Prawo rodzinne
 • Kancelaria zajmuje się prawem rodzinnym i opiekuńczym w szczególności w zakresie pomocy i reprezentacji w sprawach o rozwód i separację, podział majątku wspólnego małżonków, jak również:
  • pozbawienia lub ograniczenia władzy rodzicielskiej,
  • ustalenia i zaprzeczenia macierzyństwa bądź ojcostwa,
  • ustalenia kontaktów z małoletnimi dziećmi,
  • alimentów,
  • wydanie dziecka,
  • porozumień wychowawczych, pieczy nad dzieckiem, a także o przysposobienia oraz opieki i kurateli,
  • wyrażenie zgody na czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka,
  • ustalenie pochodzenia dziecka,
  • sprawy dotyczące dyskryminacji w zatrudnieniu, mobbingu oraz molestowania w miejscu pracy;

Prawo spadkowe

Prawo spadkowe
 • stwierdzenie nabycia spadku,
 • zachowek
 • dział spadku,
 • odrzucenie spadku
 • unieważnienie testamentu,
 • uznanie za niegodnego dziedziczenia.
 • ustalenie pochodzenia dziecka,
 • sprawy dotyczące dyskryminacji w zatrudnieniu, mobbingu oraz molestowania w miejscu pracy;

Pomoc frankowiczom

Pomoc frankowiczom
 • analiza zapisów umowy kredytowej;
 • ocena możliwości unieważnienia umowy;
 • strategia procesowa oferująca frankowiczom pomoc w odzyskaniu pieniędzy lub unieważnieniu umowy kredytu;